Kontakt

KURZY PRO MANAŽERY:


Manažerské dovednosti

Účastníci se naučí:

1. Uvědomit si postavení a význam manažera pro firmu a tým
2. Pracovat s pojmem moc manažera a pochopit jaký může mít význam
3. Nadefinovat hlavní cíl a základní očekávání od manažera
4. Pochopit, že základem úspěchu jsou lidé v týmu
5. Uvědomit si kompetenční modul a jeho význam pro manažera
6. Nadefinovat , s kterými lidmi chci dosahovat úspěchu
7. Pochopit a uplatňovat pravidla správného vedení lidí
8. Uvědomit si význam správné stimulace týmu i jednotlivců k dosažení cíle

Cíl kurzu / tréninku:

1. Objasnit si význam manažera pro společnost, jeho moc, práva a kompetence, nutnost vazeb a postavení na stejné manažerské úrovni plus směrem ke svěřenému týmu.

2. Osvojit si základní manažerské dovednosti z oblasti výběru správných lidí, jejich vedení a stimulace/motivace k výkonu.

3. Zlepšit vlastní dovednosti a propojit získané poznatky s doposud realizovanou praxí na pozici manažera týmu.

Z obsahu kurzu:

- kdo je manažer a jeho význam pro společnost i tým
- moc manažera
- hlavní úkol manažera ve firmě
- kompetenční modul
- pracovat se správným lidmi v týmu
- stimulace lidí k výkonu
- situační vedení
- základní principy koučování a delegování

[X] Zavřít

Motivace

Účastníci se naučí:

1. Pochopit význam motivace jako, jednoho z kroků manažerského vedení lidí
2. Identifikovat rozdíl mezi motivací a stimulací
3. Naučit se identifikovat potřeby svých podřízených
4. Rozpoznat jak a koho lze motivovat
5. Osvojení si základních motivačních teorií
6. Práci s vlastní motivací

Cíl kurzu / tréninku:

1. Zdůraznit význam manažera pro stimulaci týmu i jednotlivců vedoucí k požadovaným výkonům, svěřenému týmu.

2. Osvojit si vybrané motivační teorie pro správné vedení a motivování lidí s ohledem na individuální potřeby jednotlivce i týmu.

3. Uvědomit si vlastní potřeby pro sebemotivaci.

Z obsahu kurzu:

- rozdíl mezi motivací a stimulací
- 3 pravidla pro motivaci lidí
- osobnost manažera a motivace
- jak motivovat v jednotlivých kvadrantech pracovních postojů
- 6 základních motivačních dovedností manažera
- motivační teorie - Maslow, Adams, Herzberger
- identifikace potřeb pro motivaci lidí
- test potřeb pro uvědomění si vlastních motivátorů

[X] Zavřít

Řízení a vedení lidí

Účastníci se naučí:

1. Identifikovat co vše vedení a řízení lidí obsahuje
2. Objasnit připravenost manažera pro vedení lidí
3. Naučit se jak překonat odpor lidí v týmu, aby byli vedeni
4. Naučit se jednotlivé styly vedení
5. Rozpoznat osobnostní typy lidí v týmu a identifikovat ideální styl vedení
6. Nepřebírat osobní odpovědnost za výkony všech
7. Vysvětlit důležitou vazbu mezi koučem a manažerem
8. Osvojit si výhody efektivního delegování

Cíl kurzu / tréninku:

1. Zdůraznit význam manažera pro vedení týmu i jednotlivců vedoucí k požadovaným výkonům, svěřenému týmu.

2. Osvojit si teorie situačního vedení pro správné řízení a motivování lidí s ohledem na individuální potřeby jednotlivce i týmu.

3. Uvědomit si vlastní postoje pro vedení lidí, využitelnost pro adaptační proces a rozvoj týmu.

4. Zjistit, že koučování a delegování jsou klíčové styly vedení.

Z obsahu kurzu:

- analýza stávajícího stavu
- porovnání stávajícího stavu s dlouhodobou vizí
- stanovení pracovních cílů individuálních a týmových
- vytvoření strategie vedoucí k dosažení cílů
- situační vedení
- fáze koučování
- návaznost cílů na vizi a strategii
- stanovení pracovních cílů

[X] Zavřít

Strategické řízení - firemní systém

Účastníci se naučí:

1. Ujasnit si význam a nedílné součásti firemního systému
2. Naučit se vytvářet vlastní subsystém
3. Osvojit si principy firemní komunikace na vertikální a horizontální úrovni
4. Nadefinovat pracovní činnosti a jejich řízení pomocí cílů
5. Umět správně definovat cíle podle SMART
6. Naučit se pracovat s metodou GOSPA
7. Využít firemní komunikaci pro dosahování cílů

Cíl kurzu / tréninku:

1. Osvojit si strategické pojmy z oblasti firemní kultury a naučit se co obsahují a proč s nimi pracovat.

2. Umět správně pracovat s cíly, jako s prostředky k dosahování požadovaných výkonů, umět je správně nadefinovat podle techniky SMART i vyhodnotit je podle metody GOSPA.

3. Zlepšit znalosti z oblasti firemní komunikace - na vertikání i horizonátlní úrovni, ujasnit si možná rizika při špatném fungování, diskuse o ideálním modulu.

Z obsahu kurzu:

- součásti firemního systému - řády, standardy, komunikace
- firemní komunikace - nedílná součást fungujícího systému
- firemní systém versus fungující subsystém
- pracovní činnosti pracovníků v rámci systému
- stanovování pracovních cílů podle SMART
- využití metody GOSPA pro dosažení cílů
- základní principy komunikace na vertikální i horizontální úrovni
- důsledky nefunkční komunikace
- předávání informací - maily; nástěnky; porady
- praktická cvičení na týmovou komunikaci

[X] Zavřít

Budování týmu

Účastníci se naučí:

1. Ujasnit si postavení manažera, jako klíčové osoby pro tým
2. Naučit se správně popsat osobnost lidí i jejich pozice v týmu
3. Osvojit si princip vhodnosti a způsobilosti
4. Pochopit princip situačního vedení pro stabilizaci lidí v týmu
5. Umět správně doplňovat lidi v týmu
6. Umět vést náborové aktivity a výběrová řízení
7. Pracovat s motivací v době utvářejícího se i fungujícího týmu

Cíl kurzu / tréninku:

1. Jednoznačně větší zapojení manažerů do budování vlastních týmů, ujasnit si vlastní prioritní postavení a uvědomit si možná rizika.

2. Prohloubit znalosti v oblasti tvorby a budování týmu, kombinovat předpoklady a způsobilost lidí.

3. Zlepšit znalosti z oblasti doplňování lidí do týmů - uvědomit si rozdíl mezi náborem a výběrovým řízením, správně číst a pracovat s životopisem.

4. Ujasnit si rozdílný přístup v motivaci jednotlivých skupin týmu.

Z obsahu kurzu:

- postavení a moc manažera jako důležité složky pro vedení týmu
- vztah vhodnosti a způsobilosti lidí v týmu - týmový postoj
- koho sháním a kde ho chci hledat
- jak ho vyberu - nábor a výběrové řízení
- práce s životopisem
- využití situačního vedení pro stabilizaci nováčků a následný rozvoj
- význam koučování pro samostatné fungování týmu
- možná rizika delegování odpovědnosti a kompetencí
- rozdílnost motivace a přístupu manažera k jednotlivcům v týmu
- vyhodnocování a zpětná vazba

[X] Zavřít

Etiketa

Účastníci se naučí:

1. Seznámit se s pravidly společenské etikety
2. Naučit se řešit společenské situace
3. Objasnit principy etikety ve společenském chování a jednání
4. Používat etiketu v oblékání pro správnou volbu oděvu dle situace
5. Používat etiketu ve stolování při různých gastronomických akcích

Cíl kurzu / tréninku:

1. Seznámit se se základními principy etikety v oblasti jednání, oblékání, stolování a porovnat je s vlastními zkušenostmi.

2. Uvědomit si význam etikety a její používání pro rozvoj osobnosti člověka.

3. Zvýšit sebevědomí a sebedůvěru díky znalosti etikety.

Z obsahu kurzu:

- společenské přednosti, společenská významnost - ve společnosti si nejsme všichni rovni
- nejčastější společenské situace v zaměstnání a na společenských akcích - seznamování, představování, podání ruky, vizitky, tykání x vykání, oslovování, ....
- druhy společenských akcí (recepce, raut, banket, číše vína, ....) - jak se na nich chovat a co si obléknout
- jak vzbudit pozitivní první dojem
- jdeme na pracovní oběd/večeři - jak se chovat v restauraci

[X] Zavřít

Hodnocení pracovníků - hodnotící pohovory

Účastníci se naučí:

1. Pochopit význam hodnocení výkonu, jako jednoho z kroků manažerského vedení lidí
2. Identifikovat rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou
3. Naučit se identifikovat potřeby hodnocení u svých podřízených
4. Rozpoznat jak, kdy a koho hodnotit
5. Osvojit si základní dovednosti při vedení hodnotícího pohovoru
6. Příprava hodnotitele
7. Příprava hodnoceného na pohovor
8. Postup v jednotlivých fázích hodnotícího pohovoru

Cíl kurzu / tréninku:

1. Zdůraznit význam manažera pro hodnocení týmu i jednotlivců vedoucí k požadovaným výkonům, svěřenému týmu.

2. Osvojit si vedení hodnotícího pohovoru, jako nedílnou součást motivování lidí s ohledem na individuální potřeby jednotlivce i týmu.

3. Praktické procvičení hodnotícího pohovoru.

Z obsahu kurzu:

- podstata a cíle hodnocení pracovníků
- proč mám někoho hodnotit
- co musím udělat, než začnu hodnotit
- hodnotící pohovor jako nástroj motivace pracovníků
- jak připravit hodnotící pohovor
- jak vést hodnotící pohovor
- průběh hodnotícího pohovoru
- jak zvládnout nepříjemné situace v průběhu hodnotícího pohovoru
- hodnotící kritéria
- jak sdělit svou nespokojenost
- zápis a evidence hodnotících pohovorů

[X] Zavřít

Řízení podle cílů a koučování lidí

Účastníci se naučí:

1.Identifikovat co vše vedení a řízení lidí obsahuje
2.Objasnit připravenost manažera pro vedení lidí
3.Naučit se správně definovat cíle
4.Osvojit techniku si SMART pro stanovování cílů
5.Rozpoznat osobnostní typy lidí v týmu a identifikovat ideální styl pro koučování
6.Nepřebírat osobní odpovědnost za výkony všech
7.Vysvětlit důležitou vazbu mezi koučem a manažerem
8.Pracovat s metodou GOSPA pro dosahování cílů

Cíl kurzu / tréninku:

1. Zdůraznit význam manažera pro vedení týmu i jednotlivců vedoucí k požadovaným výkonům, svěřenému týmu.

2. Osvojit si teorie situačního vedení pro správné řízení a motivování lidí s ohledem na individuální potřeby jednotlivce i týmu.

3. Uvědomit si jednotlivé fáze koučovacího procesu.

4. Pochopit techniky SMART a metody GOSPA pro dosažení cílů.

Z obsahu kurzu:

- analýza stávajícího stavu
- porovnání stávajícího stavu s dlouhodobou vizí
- stanovení pracovních cílů v oblasti individuální a týmové
- vytvoření strategie vedoucí k dosažení cílů
- situační vedení
- fáze koučování
- návaznost cílů na vizi a strategii
- stanovení pracovních cílů - SMART
- jak dosáhnout stanovených cílů - GOSPA
- kdo má odpovědnost
- výhody osobního plánu

[X] Zavřít

Projektové řízení

Účastníci se naučí:

1. Seznámit se s teorií projektového řízení
2. Znát význam podprojektů
3. Nadefinovat a rozpoznat význam týmových rolí v projektu
4. Uvědomit si jednotlivé fáze projektového řízení

Cíl kurzu / tréninku:

1. Uvědomit si, že stále více podnikových aktivit se realizuje v podobě projektů a to bez ohledu na specifika konkrétního oboru.

2. Zjistit, že nic není jisté čili uvědomit si přítomnost ZMĚNY a RIZIKA. Projektová pravidla-principy nám dávají nástroj-předpoklad, že uřízení změny a rizika zvládneme.

3. Existence zvyšujíícího se počtu skluzových, nedotažených projektů.

Z obsahu kurzu:

- co je projekt
- význam projektového řízení
- kdy použít projekt
- jak sestavit projekt
- jak motivovat členy projektového týmu
- rozdíl projekt/rutina
- základní principy projektu
- jak organizovat komunikaci
- jak řídit více projektů najednou- PC organizer
- osnova a členění
- pomocí projektu pracovat nejlevněji, nejrychleji, nejlépe
- hodnotící kritéria i ve vazbě na čas

[X] Zavřít

Řízení času - timemanagement

Účastníci se naučí:

1. Uvědomit si význam času pro manažera / pracovníka
2. Naučit se šetřit časem
3. Pochopit proč nesmíme odkládat důležitá rozhodnutí
4. Uvědomit si jak můžeme efektivně plánovat vlastní čas
5. Uvědomit si význam časové rezervy a umět s ní pracovat
6. Pochopit význam a důležitost dodržení vlastního slova - vlastního plánu
7. Proces delegování jako řešení problémů s časem
8. Naučit se dělit úkoly dle naléhavosti a důležitosti

Cíl kurzu / tréninku:

1. Objasnit si pojem řízení času, jak řídit vlastní čas, rozdělení úkolů v časovém horizontu dle naléhavosti a důležitosti.

2. Osvojit si vlastní timemanagement - praktický a ucelený návod, jak pracovat s časovým pracovním i mimopracovním harmonogramem dle priorit.

3. Zlepšit manažerský přístup ke kolegům v oblasti vedení lidí, zvláště delegování jako nástroj časové úspory.

Z obsahu kurzu:

- 30 způsobů, jak ušetřit čas
- Eisenhowerův diagram
- ABC analýza
- bludný kruh odkládání a čáry smrti
- 7 pravidel pro plánování času
- priority a 4 otázky k stanovení priorit
- Paretův princip
- získejte čas na přemýšlení
- zdokonalte svou práci s cíli
- efektivní delegování
- omezení, která nás v životě ovlivňují a jak se jich zbavit
- stanovení vlastních cílů

[X] Zavřít

Řízení změny - changemanagement

Účastníci se naučí:

1. Uvědomit si význam změny pro manažera / pracovníka
2. Co je změna
3. Naučit se identifikovat změnu
4. Pochopit proč nesmíme odkládat důležitá rozhodnutí
5. Uvědomit si jak můžeme efektivně realizovat změnu
6. Uvědomit si význam změny
7. Pochopit co může změna vyvolat a eliminovat rizika dopadu na lidi i společnost

Cíl kurzu / tréninku:

1. Objasnit si pojem řízení změny, jak můžeme řídit proces změny.

2. Uvědomit si průběh změny v jednotlivých fázích, její dopad na pracovníky a společnost, vstup lidí do procesu změny a jejich zájmy, racionální a emocionální stránka změny.

3. Praktický a ucelený návod, jak pracovat se změnou a jak ji řídit.

Z obsahu kurzu:

- co je změna
- dopad změny na společnost
- příčiny změny
- vliv změna na emocionální a racionální chování člověka
- 3 nej v CHM
- změna a odpor lidí
- kdo je sponzorem změny a jeho význam
- fáze realizace změny

[X] Zavřít

Sebeřízení - selfmanagement

Jenom ten, kdo umí řídit sám sebe, může vést ostatní k požadovaným výkonům. Řecké přísloví.
Účastníci se naučí:

1. Uvědomit si význam manažera a jeho roli
2. Pochopit roli zděděného a naučeného chování v procesu sebeřízení
3. Uvědomit si motivační typy a týmové role u lidí
4. Ujasnit si vlastní postoje, chování a schopnosti
5. Uvědomit si význam tvrdých a měkkých schopností pro vedení sebe sama a ostatních
6. Posoudit vlastní řízení času
7. Naučit se pracovat se stresem

Cíl kurzu / tréninku:

1. Objasnit si pojem selfmanagement a jeho význam pro řízení týmu.

2. Pochopit, co vše sebeřízení člověka obsahuje, ve kterých aktivitách a činnostech se může člověk zlepšovat a jaký význam pro něho i tým zlepšení přinese.

3. Praktický a ucelený návod, jak pracovat lépe a efektivněji.

Z obsahu kurzu:

- zděděné chování vs. naučené chování
- motivační typy lidí
- Belbinova typologie
- naučené chování, schopnosti, postoje
- tvrdé schopnosti, měkké schopnosti
- posuzování činností
- čtvrtá generace řízení času
- klidová sféra, pracovní sféra, osobní sféra, rodinná sféra
- stres, eustres, distres, stresory

[X] Zavřít

Total service management

Nejlepší organizace je taková, v níž každý ví, co má dělat, jak to má dělat, dělá to, co dělat má a dělá to kvalitně, dobře a v době, kdy je to potřeba.
Účastníci se naučí:

1. Pochopit co to je Total Service Management
2. Osvojit si šest stupňů TSM - co znamenají a proč jsou důležité
3. Naučit se správně komunikovat mezi jednotlivými stupni.
4. Zvládnout myšlenky filozofie kaizen a pochopit propojení s TSM
5. Rozpoznat a následně odstranit "prázdná místa" v procesech
6. Naučit se pracovat s metodou 5 S
7. Umět si stanovit své cíle a strategie k jejich dosažení

Cíl kurzu / tréninku:

1. Zlepšit teoretické znalosti účastníků o významu a obsahu filozofie TSM.

2. Osvojit si základní myšlenky filozofie kaizen pro zvládnutí implementace TSM do týmů i firemní kultury.

3. Nastavit optimální pravidla, optimalizace pracovních procesů ve firmě.

4. Pochopit a zvládnout správné nastavení cílů dle SMART.

Z obsahu kurzu:

- co je TSM
- 6 stupňů TSM
- filozofie KAIZEN - její principy, myšlenky a využití pro TSM
- nadefinování prázdných míst a snaha o jejich odstranění
- podpora metody 5 S pro TSM
- můj postoj a přínos ve firemním TSM

[X] Zavřít

Vedení obtížných pohovorů

Účastníci se naučí:

1. Naučit se pozitivnímu přístupu k realizaci obtížných pohovorů
2. Pochopit význam přípravy na vedení pohovoru
3. Zvládnout a naučit se možné způsoby vedení pohovoru
4. Plánovat strukturu a osnovu pohovoru
5. Rozpoznat jednotlivé fáze vedení pohovoru
6. Pracovat s očekávanými i neočekávanými reakcemi pracovníka v průběhu pohovoru
7. Identifikovat čtyři typy pohovorů se zaměstnanci, které řadíme mezi obtížné
8. Vést kázeňský /propouštěcí/ pohovor včetně hodnocení pracovníka, získání informací k řešení osobního problému pracovníka

Cíl kurzu / tréninku:

1. Zlepšit teoretické znalosti účastníků v oblasti vedení obtížných pohovorů.

2. Osvojit si základní pravidla a způsoby vedení obtížných pohovorů, vytvořit správnou strukturu pohovoru, včetně oddělení aktivit v jednotlivých fázích.

3. Naučit se odhadovat možné reakce podřízeného v průběhu pohovoru a umět s nimi pracovat.

4. Praktické procvičení vedení pohovoru kázeňského /propouštěcího/, hodnotícího, vedoucího k získávání informací a řešícího osobní problém pracovníka.

Z obsahu kurzu:

- vedení pohovoru
- možný výsledek pohovoru
- způsoby vedení pohovoru
- struktura a osnova pohovoru
- fáze pohovoru
- zpětná vazba hodnoceného
- pohovor kázeňský /propouštěcí/
- pohovor hodnotící
- pohovor vedoucí k získávání informací
- pohovor řešící osobní problém pracovníka

[X] Zavřít

Vedení porad

Účastníci se naučí:

1. Identifikovat tři základní druhy porad
2. Naučit se správně využívat druh a zaměření porady
3. Umět vystupovat na poradách
4. Zvládnout základní principy porady
5. Plánovat osnovy a náplň porady
6. Používat vizuální a didaktické pomůcky
7. Naučit se poskytovat zpětnou vazbu

Cíl kurzu / tréninku:

1. Zlepšit teoretické znalosti účastníků o významu porad pro společnost.

2. Osvojit si základní typy porad a uvědomit si jaký typ porady použít co nejefektivněji v dané situaci na pracovišti.

3. Nastavit optimální pravidla pro efektivní poradu, včetně struktury, pozvaných účastníků, místa , času, délky konání, využití vizuálních pomůcek.

Z obsahu kurzu:

- typy porad - základní pravidla platící pro porady
- diverzifikace rizik snižujících přínos porad
- desatero pro organizátora porady
- případová studie - porada nebo fiasko
- zpětná vazba účastníků
- podpora porady pomocí vizuálních a didaktických pomůcek

[X] Zavřít

Zpětná vazba

Účastníci se naučí:

1. Naučit se poskytovat zpětnou vazbu jako prostředek pro vedení lidí
2. Poskytovat zpětnou vazbu ve správných kvadrantech situačního vedení
3. Osvojit si fáze zpětné vazby
4. Naučit se průběh a předávání zpětné vazby
5. Rozpoznat rozdíl mezi zpětnou vazbou a konstruktivní kritikou
6. Zvládnout negativní reakci hodnoceného
7. Umět si stanovit své cíle a strategii k jejich dosažení
8. Správně delegovat

Cíl kurzu / tréninku:

1. Osvojit si základní pojmy z oblasti komunikace, pracovat se základními podmínkami, správně se orientovat v nadefinovaných způsobech a projevech.

2. Naučit se definovat konflikt, jako možný způsob prosazení vlastních zájmů, rozpoznat, kdo a kdy ho zpravidla používá.

3. Zlepšit využití vlastní komunikace pro řešení konfliktu a vypořádat se s agresorem v konfliktu, nenechat se "převálcovat", ale dokázat se úspěšnou obranou prosadit.

Z obsahu kurzu:

- co je a k čemu slouží zpětná vazba (ZV)
- situační vedení - kde poskytovat ZV a proč
- fáze a průběh ZV
- pravidla pro poskytování ZV
- možná rizika při poskytování ZV
- hodnotitel vs. hodnocený
- ZV jako součást hodnotících pohovorů

[X] Zavřít