Kontakt

Kodex obchodníka

Důvěra, profesionalita, respekt

  1. Prodejce bude se zákazníkem vždy jednat čestně a profesionálně a bude dodržovat všechny ustanovení popsané v tomto dokumentu.
  2. Na úvod každého kontaktu se zákazníkem představí prodejce sebe i společnost X Energie, s.r.o., kterou zastupuje. Popíše společnost a povahu služeb, které spotřebitelům nabídne.
  3. Prodejce bude vždy vystupovat v souladu se zákonem a s dalšími právními předpisy platnými v ČR.
  4. Prodejce bude zákazníky vždy seznamovat pouze s aktuálními materiály a tiskopisy, jako jsou ceníky, všeobecné obchodní podmínky atd.
  5. Prodejce se vždy bude snažit o to, aby komunikace s ním byla pro zákazníka co nejsrozumitelnější a veškeré poskytované informace byly vždy jednoznačné. Především při prezentování nabídky osobám starším, cizincům a dalším skupinám osob, které by mohly být v kontaktu znevýhodněny, se musí vždy prodejce přesvědčit, že zákazník rozumí, jaké služby jsou mu nabízeny a za jakých podmínek.
  6. Prodejce si bude vždy vážit všech zákazníků, ke všem bude přistupovat s respektem a vždy se bude orientovat na jejich potřeby a individuální situaci.
  7. Prodejce bude poskytovat zákazníkům úplné, pravdivé a nezkreslené informace, nebude zamlčovat jakákoli fakta, která by mohla být z pohledu zákazníka důležitá a jejichž absencí by mohl být uveden v omyl.
  8. Při používání osobních dat bude prodejce postupovat v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, především bude chránit informace tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Stejně tak i obsah rozhovoru mezi prodejcem a zákazníkem je považován za důvěrný a informace nebudou využity k jiným účelům, než k jakým byly získány.